Ulko- ja sisä­ti­lo­jen maalaukset

Kai­paa­vat­ko koti­si sisä­pin­nat maa­lia tai oli­si­ko aika uusia koti­si tai vapaa-ajan asun­to­si ulko­sei­nien maalipinnat?

Sisä­pin­to­jen maa­laa­mi­nen on help­po ja kus­tan­nus­te­ho­kas tapa saa­da uut­ta ilmet­tä kotiin tai mökil­le. Kun haluat nopeas­ti hyvää jäl­keä, jätä maa­laus­hom­mat ammat­ti­lai­sen hoi­det­ta­vik­si. Ammat­ti­tai­dol­la teh­dyt poh­ja­työt ja asian­tun­te­muk­sel­la vali­tut maa­lit takaa­vat vii­meis­tel­lyn ja kes­tä­vän lop­pu­tu­lok­sen. Myös raken­nus­ten ulko­sei­nien maa­li­pin­nat on hyvä uusia sään­nöl­li­sin välia­join, jot­ta raken­nus säi­lyi­si kau­niin näköi­se­nä ja ehjä maa­li­pin­ta suo­jai­si raken­nus­ta esi­mer­kik­si ympä­ris­tön ja säi­den aiheut­ta­mal­ta kuormitukselta.

Me Raken­nus Rin­nea­hol­la teem­me ammat­ti­tai­dol­la pie­net ja suu­ret maa­laus­työt aina sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa, sovit­tuun hintaan!

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Ker­ro mil­lai­sia raken­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta sinä tar­vit­set ja pyy­dä tarjous.

Ota yhteyt­tä