Koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä remonttitöistä

Tie­sit­hän, että voit saa­da koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä eri­lai­sis­ta remont­ti­töis­tä, joi­ta tee­tät koto­na tai vapaa-ajan asun­nos­sa? Oman työn osuu­des­ta ei sen sijaan voi saa­da kotitalousvähennystä.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­siin oikeut­ta­via töi­tä ovat esi­mer­kik­si keit­tiön, kyl­py­huo­neen, sau­nan, kel­la­rin ja mui­den huo­nei­den remon­toin­ti sekä ulko­ra­ken­nuk­sen maa­laus­työt. Uudis­ra­ken­ta­mi­nen ja sii­hen ver­rat­ta­vis­sa ole­vat täy­den­nys- ja lisä­ra­ken­ta­mi­nen eivät oikeu­ta kotitalousvähennyksiin.

Koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä on mah­dol­lis­ta saa­da mak­si­mis­saan 2400 euroa vuo­des­sa. Vähen­nyk­sen oma­vas­tuu­osuus on 100 euroa hen­ki­löl­tä vuodessa.

Koti­ta­lous­vä­hen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, mikä tar­koit­taa, että puo­li­son kans­sa yhdes­sä tee­te­tyis­tä remont­ti­töis­tä on mah­dol­lis­ta saa­da jopa 4800 euron vähennys.

Pää­set lomak­kee­sen täs­tä.