Raken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­nen Jyväskylästä

RAKEN­NUS RIN­NEA­HO OY

Etsit­kö luo­tet­ta­vaa ja ammat­ti­tai­tois­ta raken­ta­jaa Kes­ki-Suo­men alueella?

Raken­nus Rin­nea­ho on täy­den pal­ve­lun raken­nus­lii­ke Jyväs­ky­läs­tä. Teem­me kai­ken­ko­koi­sia raken­nus- ja remon­toin­ti­töi­tä niin uudis- kuin sanee­raus­koh­tei­siin ammat­ti­tai­dol­la ja van­kal­la koke­muk­sel­la. Toi­mim­me pää­asias­sa Kes­ki-Suo­men alu­eel­la, mut­ta tulem­me tar­vit­taes­sa teke­mään remon­toin­tia myös muu­al­le Suo­meen. Tar­joam­me raken­nus­pal­ve­lui­ta kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti sekä yksi­tyis- että yri­tys­asiak­kail­le, ja toi­mim­me myös aliurakoitsijana.

Raken­nus Rin­nea­ho on var­ma valin­ta, kun etsit luo­tet­ta­vaa ja asian­tun­te­vaa teki­jää raken­ta­maan uut­ta tai kor­jaa­maan van­haa. Me haluam­me aina panos­taa suju­vaan yhteis­työ­hön asiak­kaan kans­sa sekä laa­duk­kaa­seen työnjälkeen.

Ota yhteyt­tä, ker­ro mil­lai­sia raken­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta sinä tar­vit­set ja pyy­dä tarjous.

Täy­den pal­ve­lun raken­nus­lii­ke Keski-Suomessa

Me tar­joam­me kat­ta­vas­ti eri­lai­sia raken­nus­pal­ve­lui­ta oma­ko­ti­ta­lo­jen, huo­neis­to­jen, vapaa-aja­na­sun­to­jen ja lii­ke­ti­lo­jen tar­pei­siin Kes­ki-Suo­mes­sa. Koh­tei­tam­me ovat niin pien­tä pin­ta­re­mont­tia kai­paa­vat huo­neis­tot kuin mit­ta­vam­mat uudis­koh­teet­kin. Kaut­tam­me saat tar­vit­taes­sa ammat­ti­lai­set kaik­kiin raken­ta­mi­sen vaiheisiin.

Pal­ve­lui­him­me kuu­luu mm. laa­jat huo­neis­to­re­mon­tit, WC- ja kyl­py­huo­ne­re­mon­tit sekä sau­na­re­mon­tit.  Olem­me eri­kois­tu­neet myös kyl­miö- ja pakas­te­huo­nei­den raken­ta­mi­seen sekä kyl­mä­tis­kien asen­ta­mi­seen. Lisäk­si tar­joam­me sekä sisä­ti­lo­jen että jul­ki­si­vu­jen maa­laus­ta. Tutus­tu pal­ve­lui­him­me [link­ki] ja kysy meil­tä roh­keas­ti tar­jous­ta myös mui­hin raken­ta­mi­sen ja remon­toin­nin tarpeisiisi.

Tie­sit­hän, että voit saa­da jopa 2400 euroa koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä vuo­des­sa, kun tee­tät remont­ti­töi­tä kodis­sa­si tai vapaa-ajan asun­nos­sa­si. Kat­so, mil­lai­set työt oikeut­ta­vat vähennyksiin.

Suju­vaa yhteis­työ­tä ja laa­du­kas­ta työnjälkeä

Meil­le tär­kein­tä on tyy­ty­väi­nen asia­kas. Uudis- ja sanee­raus­koh­tei­den raken­ta­mi­nen on usein mit­ta­va talou­del­li­nen han­ke, jos­sa koros­tuu yhteis­työn jou­he­vuus ja luot­ta­mus raken­ta­jan ja asiak­kaan välil­lä. Oli­pa kyse sit­ten pie­nes­tä tai isos­ta remont­ti­koh­tees­ta, panos­tam­me aina suju­vaan yhteis­työ­hön ja asiak­kaan kuun­te­le­mi­seen. Avoi­mel­la yhteis­työl­lä ja yhdes­sä suun­nit­te­le­mal­la saa­vu­te­taan onnis­tu­nut lop­pu­tu­los. Teem­me raken­nus­työt asiak­kaan toi­vei­ta kuun­nel­len ja sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa. Olem­me myös luo­tet­ta­va aliu­ra­koit­si­ja, joka vas­taa raken­nusu­ra­kan läpi­vie­mi­ses­tä par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla.

Ammat­ti­tai­toi­set raken­ta­jat, kor­kea­luok­kai­set työ­vä­li­neet ja laa­duk­kaat mate­ri­aa­lit takaa­vat erin­omai­sen lop­pu­tu­lok­sen. Vaa­lim­me jokai­ses­sa raken­nus- ja remoin­toin­ti­pro­jek­tis­sam­me ensi­luok­kais­ta ja vii­meis­tel­tyä työn­jäl­keä, johon asia­kas voi olla sata­pro­sent­ti­ses­ti tyy­ty­väi­nen. Raken­nus Rin­nea­hol­la asia­kas­pal­ve­lu on aina hyvän­tuu­lis­ta ja asian­tun­te­vaa. Kans­sam­me asioin­ti on aidos­ti helppoa.

Ota yhteyt­tä ja ker­ro mil­lai­sia toi­vei­ta ja raken­ta­mi­sen tar­pei­ta sinul­la on!

✓ Avoin, suju­va ja help­po yhteistyö

✓ Aina sovi­tus­sa aikataulussa

✓ Ammat­ti­tai­toi­nen ja laa­du­kas työnjälki

Pal­ve­lut

Moni­puo­li­set raken­nus- ja sanee­raus­pal­ve­lut Keski-Suomessa

Tar­joam­me laa­duk­kai­ta ja moni­puo­li­sia raken­ta­mi­sen ja remon­toin­nin pal­ve­lui­ta Jyväs­ky­län seu­dul­la ja ympä­ri Kes­ki-Suo­mea. Tutus­tu kat­ta­viin pal­ve­lui­him­me ja kysy lisää.

Ker­ro mil­lai­sia raken­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta sinä tar­vit­set ja pyy­dä tarjous.

Ota yhteyt­tä